eddy termer

termer

EDDYCAM Regler och villkor

I. Allmän del

1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor gäller uteslutande för alla e-handelstransaktioner med våra kunder från vår EDDYCAM-butik.

2: a deltagare

Som leverantör sluter vi endast e-handelsavtal med fysiska personer med obegränsad rättskapacitet som har fyllt 18 år. Om erbjudandet från en deltagare som inte tillhör denna grupp av personer av misstag accepterats av oss, har vi rätt att frånträda avtalet med kunden tills avtalet har fullgjorts helt av båda parter, om inte avtalet redan är ogiltigt eller ineffektivt av andra skäl.

3. slutsats

Avtalet ingås först när vi accepterar kundordern eller beställningen. Kunden avsäger sig en acceptförklaring. Vi accepterar avtalserbjudandet med en bekräftelse via e-post eller senast genom att skicka de beställda varorna. Vid beställning av flera varor finns separata och oberoende erbjudanden om ingående av flera köpekontrakt för varje enskild beställd vara. Om vi ​​fastställer att enskilda varor undantagsvis inte längre är tillgängliga, accepterar vi endast avtalserbjudandena med avseende på tillgängliga eller leveransbara varor. Om erbjudanden inte accepteras kommer vi att meddela kunden omedelbart via e-post till den angivna e-postadressen.

4: a priset

Alla priser i vår EDDYCAM-butik är inklusive moms. Kunden betalar det angivna beloppet i EURO. De priser som anges i webbshopen gäller endast beställningar där (e-handelspriser) vid beställningstillfället. Därtill kommer respektive fraktkostnader.

5. Sekretesspolicy

Vi garanterar att kunduppgifter som härrör från beställningar endast kommer att samlas in, behandlas, lagras och användas i samband med behandlingen av beställningen. Vi vidarebefordrar endast våra kunduppgifter till anslutna företag för orderhantering och vidarebefordrar även denna dataskyddsförklaring till dessa företag. Om kunden inte vill att uppgifterna ska användas för ovannämnda ändamål har han rätt att när som helst invända mot denna användning skriftligen eller via e-post.

6. Kontaktperson / tillgänglighet

Vi kan när som helst nås skriftligen för alla kundfrågor på adressen som anges i EDDYCAM-butiken.

7. Lagval

Tysk lag gäller uteslutande för rättsförhållandena mellan oss och våra kunder.

8. Diverse

Kunden har ingen kvittnings- eller retentionsrätt om inte kravet är ostridigt eller har fastställts i lag. Plats för utförande av betalningar är vår verksamhetsplats. Om enskilda bestämmelser i detta avtal inte är juridiskt effektiva helt eller delvis eller senare förlorar sin juridiska verkan, ska detta inte påverka giltigheten av resten av kontraktet. Detsamma gäller om avtalet har en lucka som inte var förutsebar av parterna.

9. Haftung

Vi är inte ansvariga för skada som vi, våra representanter eller ställföreträdare har orsakat genom enkel vårdslöshet. Denna ansvarsbegränsning gäller inte skador som uppstår till följd av skada på liv, lem eller hälsa, från brott mot väsentliga avtalsförpliktelser eller avsaknad av garanterade egenskaper. Ansvaret enligt produktansvarslagen förblir opåverkat.

10. Information om online -tvistlösning

EU-kommissionen har tillhandahållit en internetplattform för onlinelösning av tvister (så kallad "OS-plattform"). OS-plattformen är avsedd att fungera som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som rör avtalsförpliktelser från försäljningskontrakt online. OS-plattformen kan nås via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

II Särskilda villkor för inköp av varor

1. Kontraktets föremål

Kunden beställer varor som erbjuds online i EDDYCAM-butiken. Vid beställning av varor accepterar vi detta erbjudande att köpa om varorna är tillgängliga och leveransbara. Vi kommer att informera dig via e-post om godkännandet av avtalet och skicka de beställda varorna till kunden (försäljning via post). Utöver villkoren i den allmänna sektionen gäller dessa särskilda villkor för köp av varor:

2. Konsumentens ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Fristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning. För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (EDDYCAM eK, Ångerrätt, Winkeler Str. 54, 65366 Geisenheim, Tel.: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: +49 ( 0) 67 22/9 44 33 39, e-post: info@eddycam.com) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

EDDYCAM eK
Winkeler Str.54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

Konsekvenser Om du frånträder detta avtal är vi skyldiga dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att du väljer en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har valt, har återbetalat) omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

slutet av återkallelsen
Ditt EDDYCAM-team

3. leverans

Varorna levereras genom att de skickas till de fraktkostnader som anges i vårt erbjudande och till adresser i Tyskland och andra länder.

4. Bezahlung

Betalning sker i förskott. Om vi ​​kan erbjuda dig andra betalningsmetoder hittar du en hänvisning till detta i avsnittet "Betalning" eller i kundvagnen när du väljer betalningssätt.

5. Standard

Vid försummelse debiterar vi de lagstadgade dröjsmålsräntorna och påminnelsekostnaderna på 3,00 euro per påminnelse.

6. Eigentumsvorbehalt

Vi behåller äganderätten till alla varor som tillhandahålls av oss till en kund tills slutlig och full betalning för sådana varor har mottagits.

7. Garanti

Garantin för defekter är 2 år från fakturadatum.

8. Begränsning av begagnade föremål

Alla skadeståndsanspråk (avsnitt I.9) preskriberas inom den lagstadgade perioden.

Shopping